Start arrow Prawa i obowiązki
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2009-03-11
POWIATOWY URZĄD PRACY
W ŁUKOWIE

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Obowiązki i uprawnienia osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej lub innej poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy


I. Prawa osób bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 1. Korzystania z pośrednictwa pracy,
 2. Korzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 3. Skierowania na miejsce pracy interwencyjnej , w ramach robót publicznych, prac społecznie – użytecznych.
 4. Skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, szkolenie.
 5. Ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 6. Otrzymania, o ile są do tego uprawniona zasiłku dla bezrobotnych,
 7. Korzystania (jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 8. Odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych,
 9. Uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej.  

II. Obowiązki bezrobotnego

 1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni;
 2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania odpowiedniej pracy tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie niezdolności do pracy (art. 33 ust. 4 pkt. 3 ustawy);
 4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 5. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego PUP, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustawy);
 6. Bezrobotny biorący udział w szkoleniu finansowanym z publicznych środków krajowych organizowanych przez inny podmiot niż PUP ma obowiązek powiadomić PUP o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 7. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego;
 8. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów;
 9. Osoba, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania skutkujące zmiana właściwości powiatowego urzędu pracy informuje osobiście powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
 10. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
 11. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić PUP w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku określonym w odrębnych przepisach  (art. 80 ust. 2 ustawy) i dostarczyć to zaświadczenie bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy;
UWAGA!!!
Usprawiedliwieniem nieobecności w wyznaczonym terminie jest niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym czasową niezdolność do pracy, lub inne udokumentowane zdarzenie losowe. Za uzasadnioną może być uznana wyłącznie taka przyczyna, która stanowi nieprzewidzianą, nie spowodowaną przez bezrobotnego, obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się w wyznaczonym terminie. Zapomnienie, pomylenie terminu nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia niestawiennictwa. Brak gotowości do podjęcia pracy spowodowany wyjazdem powinien być zgłaszany najpóźniej w dniu wyjazdu, w innym przypadku nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia niestawiennictwa.


III. Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 2. Otrzymał/a pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 3. Otrzymał/a jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 4. Rozpoczął/a realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 5. Odmówił/a bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
              a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
              b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
              c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 6. Nie stawił/a się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w punkcie 5 w zależności od liczby niestawiennictw;
 7. Nie powiadomiła PUP w którym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania oraz nie stawiła się w PUP właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy)
 8. Złożył/a wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 9. Z własnej winy przerwał/a szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie – użytecznych o których mowa w art. 73a ustawy, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5;
 10. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie - użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;
 11. Pozostaje niezdolny/a do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 12. Nie przedstawił/a zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku określonym w odrębnych przepisach  (art. 80 ust. 2 ustawy). Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 13. Z własnej winy przerwał/a program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 14. Ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.


Niniejszą informację opracowano na podstawie:
 • USTAWA: z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy;
 • ROZP. I: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 1299);
 • PUP Powiatowy Urząd Pracy.
Zmieniony ( 2015-07-08 )