Start arrow Dotacje
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2007-10-29
ZASADY UDZIELANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

Uwaga!!!


  Wniosek bezrobotnego o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien zawierać:
 • kwotę wnioskowanych środków;
 • rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje ;
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.
 
 
I.   Podstawa prawna

      Środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Dz. U. z 2015 r, poz. 1041
 
II.  Wysokość przyznawanych środków

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż:
 • 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ustalił na 2016 rok maksymalną dotację w wysokości 17000 zł),
 • 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych,
 • 3-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.


III.  Warunki jakie musi spełniać bezrobotny

Wniosek o przyznanie środków może być uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny spełnia następujące warunki:
 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień  złożenie wniosku:
  • nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, o których mowa w art. 62a w/w ustawy,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji  wykonania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w w/w ustawie,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie
 2. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli posiadał zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 4. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 5. zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 6. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. nie złożył wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
 8. złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Przyznane środki stanowią pomoc de minimisIV.  Formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.


V.   Umowa o przyznanie środków

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
 
Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:
 • złożenia zabezpieczenia wykonania umowy w terminie 5 dni roboczych od jej podpisania,
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dofinansowania, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po wpływie dofinansowania na konto,
 • wydatkowania otrzymanego dofinansowania na zakup artykułów wykazanych w specyfikacji zakupów stanowiącej załącznik do umowy,
 • przedłożenia w terminie dwóch miesięcy od dni podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne towary i usługi ujęte w załączniku do umowy. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków nie może być umowa cywilno-prawna,
 • zwrotu otrzymanych a niewydatkowanych środków w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności
 • prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, przyjmując za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej datę wskazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • niepodejmowania zatrudnienia regulowanego Kodeksem pracy w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • niezawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • powiadomienia w formie pisemnej o uzyskanym w okresie realizacji niniejszej umowy zwrocie podatku (VAT) od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez bezrobotnego, deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług lub od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Bezrobotnego. Do powiadomienia należy dołączyć poświadczoną przez Bezrobotnego za zgodność z oryginałem kserokopię deklaracji podatkowej uwzględniającej podatek VAT od tych zakupów z datą wpływu do Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie wpływu zwrotu podatku naliczonego na konto Bezrobotnego wraz z kserokopią deklaracji poświadczonej jak wyżej,
 • zwrotu, na wskazane przez Dyrektora konto PUP w Łukowie, równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
a)   nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b)  30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu,
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art 46 ust. 3 ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 

Informacje dodatkowe:

Kontakt telefoniczny <TUTAJ>

 

Zmieniony ( 2016-01-21 )